Selkeyttä säädöksiin – toimistotyöntekijöiden lainsäädännön ajankohtaispäivä

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika 10/09/2019 09:00 - 16:00

Tapahtumapaikka
Mikkelin kesäyliopisto

Kategoriat


Koulutuksen järjestää Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa.

10.09.2019 09:00 – 16:00
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Toimistotyöntekijänä kohtaat työssäsi päivittäin tilanteita, joissa toimintatapoja ohjaavat useat eri lait. Tässä koulutuksessa päivität lainsäädännöllisen tietoperustasi ajan tasalle ja saat vastuksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä kaikkea sisältyy hyvään hallintotapaan?
 • Millainen on asiakkaan tiedonsaantioikeus?
 • Miten henkilötietoja käsitellään?
 • Mitkä ovat rekisterinpitäjän velvollisuudet?
 • Mitä tietoja saa luovuttaa eri viranomaistahoille?

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville toimistotyöntekijöille, assistenteille ja sihteereille.

Toimistotyöntekijöiden työtä säätelee useampi laki, jonka keskeiset normit on hyvä hallita. Henkilötietojen käsittelyä säätelevät EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, julkisuulaki sääntelee mm. salassapitovelvollisuutta ja tietojen luovuttamista, hallintolaki määrittelee mm. hyvän hallintotavan ja muutoksenhakukeinot ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä vaikuttaa mm. työntekijän/työnhakijan henkilötietojen käsittelyyn ja kameravalvontaan.

Hal­lin­to­laki

 • hyvä hal­lin­to­tapa
 • asia­mie­hen ja avus­ta­jan käyt­tö
 • esteellisyys
 • pää­tök­sen val­mis­te­lu, esit­te­ly ja pää­tök­sen­teko
 • muutoksenhakukeinot

Jul­ki­suus­laki

 • vi­ran­o­mai­sen asia­kir­ja
 • jul­ki­sek­si tu­le­mi­sen ajan­koh­ta
 • asi­an­o­sai­sen tie­don­saan­ti­oi­keus
 • salassapitovelvollisuus
 • tie­to­jen vaih­ta­mi­nen työ­pai­kan si­säl­lä
 • vi­ran­o­mais­yh­teis­työ, tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen

Henkilötietojen käsittely

 • mitä hen­ki­lö­tie­dol­la tar­koi­te­taan
 • henkilörekisteri
 • mitä tie­to­ja saa kir­ja­ta
 • arka­luon­tei­set tie­dot
 • re­kis­te­röi­dyn oi­keu­det ja re­kis­te­rin­pi­tä­jän vel­voit­teet

Yk­si­tyi­syy­den suo­ja työ­e­lä­mäs­sä

 • hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly
 • kameravalvonta
 • huumausainetestit
 • säh­kö­pos­ti­vies­tien avaa­mi­nen

HTT Mervi Parviainen.

Hinta
180 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 29.8.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.