Hyvinvointimme ytimenä on vientivetoinen ja

maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen

teollisuus


Teollisuus kokonaisuudessaan on sekä liikevaihdolla, että työpaikkojen määrällä mitattuna Suomen tärkein toimiala. Maamme yritysten liikevaihdosta yli kolmannes syntyy teollisuudessa ja Etelä-Savossa kaikista työpaikoista 27 % on teollisuusyrityksissä. Lisäksi on selvää, että teollisuustoiminta synnyttää merkittävän osan palvelukysynnästä, eli välillisesti teollisuuden työllistämisvaikutus on vielä paljon suurempi. Pienen kansantaloutemme kannalta välttämättömästä viennistä teollisuuden suora osuus on 75 %, Etelä-Savossa teollisuuden osuus viennistä on peräti 85 %. Lisäksi iso osa palveluviennistä on käytännössä sidoksissa teollisuuden tavaravientiin. Teollisuuden merkitys taloudellemme ja hyvinvoinnillemme on aivan keskeinen ja meidän on huolehdittava teollisuustuotannon edellytyksistä pysyä ja kasvaa alueellamme.

Teollisuuden suurimmat huolenaiheet Suomessa liittyvät logistiikkaan ja työvoimaan

Saadaksemme viennin kasvuun meidän on ennen kaikkea voitettava markkinaosuuksia. Kilpailukykysopimus voi antaa tähän hyvää pohjaa, mutta tarvitsisimme myös lisää joustavuutta työmarkkinoille. Tilauksen saaminen edellyttää usein hyvin tiukkaa aikataulua ja työtä olisi silloin voitava tehdä enemmän. Jos palkkakustannukset tämän vuoksi kohoavat jyrkästi, emme pärjää kilpailussa tai saatu tilaus ei ehkä olekaan enää kannattava.

Erityisenä huolenaiheena voidaan pitää myös sitä, että peräti joka viides keskisuuri teollisuusyritys piti Suomessa sijaitsemisen ongelmana pitkiä kuljetusmatkoja ja siitä syntyviä kustannuksia.

– Tämä on erityisen ongelmallista siitä syystä, että juuri keskisuuren teollisuuden omaehtoinen kansainvälistyminen ja viennin kasvu ovat Suomen talouden kehityksen avaintekijöitä. Näiden yritysten pääasialliset asiakkaat ja myös kilpailijat sijaitsevat Keski- ja Pohjois-Euroopassa, kertoo Etelä-Savon kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Mipro Group Oy:n toimitusjohtaja Raimo Laine.

Meidän on varmistettava Etelä-Savossa sijaitsevien tuotantolaitosten kyky kilpailla näillä markkinoilla, vaikka kuljetusmatkamme ovatkin pidemmät. Suomen on panostettava kuljetusten kustannustehokkuuteen ja varmistettava, ettei tavaraliikenteessä synny katkoksia muun muassa turhien lakkojen vuoksi. Asiakas löytää kyllä helposti toisen toimittaja suomalaisen tilalle, mikäli kuljetuksissa syntyy hinta- tai aikatauluongelmia, kommentoi toimitusjohtaja Timo Suutarinen Suutarinen Oy:stä.

Kauppakamareiden Alueiden kilpailukykyselvityksessä Etelä-Savon kauppakamarin alueella teollisuuden ongelmakohdaksi nousi myös osaavan työvoiman saatavuus. Uuden teknologian käyttöönotto tuo mahdollisuuksia, mutta käyttöönottoa hidastaa monen vastaajan mielestä tiedon ja osaamisen puute.

Alueiden kilpailukyky 2016 –selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden vaikutusta yritystoimintaan. Selvityksen tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumiseen Suomessa ja miten alueiden kilpailukykyä pitäisi yritysten mielestä kehittää.
Selvitys on osa kauppakamarien edunvalvontaa. Kauppakamareilla on Suomessa 20 000 jäsentä, joista valtaosa on yrityksiä. Kauppakamarit edistävät yritysten toimintaedellytyksiä.

Etelä-Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunta