Ylimmän johdon käytännönläheinen XAMK-JOKO – johtamiskoulutus


Yleisliikkeenjohdollinen, ylimmän johdon käytännönläheinen valmennus, jossa osallistuja saa tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen sekä sparrausta pienryhmissä itseä kiinnostavista aiheista.

Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 4–5 roundtable -tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista.

SELKEÄT OHJELMAN TARJOAMAT HYÖDYT:
• välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
• digitalisaation mahdollisuudet kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
• tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
• johtajana ja esimiehenä kehittyminen – itsensä johtaminen
• valmiuksia henkilöstön osallistamiseen, motivointiin ja erilaisten ja eri ikäisten ihmisten johtamiseen
• osaamista taloudellisten raporttien tulkintaan päätöksenteon tueksi ja välineitä riskien hallintaan
• määritellään yrityksen keskeiset verkostot ja asiakkuudet, joita johtamalla syntyy taloudellista kannattavuutta
• verkostoituminen, luodaan uusia kontakteja, yritysvieraita / yritysvierailuja

LÄHIPÄIVÄT:
1. Yrityksen kilpailuympäristö ja strategia: Toimintaympäristö ja kilpailuprofiili, ketterä liiketoiminnan kehittäminen, strategiatyökalut, Business Model Canvas: avainkumppanit, kriittiset resurssit ja tehtävät, arvolupaus, asiakassuhteet ja -segmentit, kulurakenne ja kassavirta
2: Strategialähtöinen toiminnan johtaminen: Johtoryhmätyöskentely, muutosstrategiat ja muutostilanteiden hallinta, sisäinen viestintä muutostilanteissa, osaamisen tunnistaminen, työmotivaatioon ja työtulokseen vaikuttaminen.
3: Ihmisten johtaminen: Henkilöstöjohtaminen, valmentava johtaminen, henkilöstön osallistaminen ja motivointi, erilaisuuden hyödyntäminen, työhyvinvointi, XYZ-sukupolvien johtaminen, etäjohtaminen
4: Oman johtajuuden kehittäminen, itsensä johtaminen: Johtajuusarviointi, vahvuudet ja kehittämiskohteet, ajanhallinta, johtajan oma henkinen ja fyysinen jaksaminen ja työhyvinvointi
5: Digitaalisuus tulevaisuuden mahdollisuutena ja kilpailuedun lähteenä: Tulevaisuuden mahdollisuudet ja erityisesti digitalisaation rooli palveluiden ja tuotannon tehostamisessa sekä verkostojen merkitys.
6: Asiakkuudet, kumppanuudet, verkostot: Arvonluonti asiakkaalle, arvonluonnin prosessit eri tilanteissa, toimialan verkoston ymmärtäminen, oma rooli, kilpailuedun kehittäminen, verkoston rakentaminen, maineenhallinta, brändäys.
7: Johtajan talouslukutaito: Taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia, mitä raporteista tulisi seurata, millainen on pk-yrityksen riittävän kattava talousraportointi johtamisen tukena.
8: Yritysjuridiikka: Sopimukset, julkiset hankinnat, hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö, työlainsäädäntö.
9: Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöt, trendit ja näkymät: Päätöstilaisuus, todistukset.

KOULUTUKSEN HINTA:
1 000 euroa/yritys (tähän hintaan voi yrityksestä osallistua 1–2 henkilöä). Koulutus tulee olemaan Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama. Toteutus yhdessä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa.

JOKO esite

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Eila Avelin, puh. 044 5050 404, eila.avelin@xamk.fi
Anne Gustafsson-Pesonen, puh. 040 8344 217, anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

 

Valmennus ja siihen liittyvät tilaisuudet ovat osa Xamk Pienyrityskeskuksen toteuttamaa JOKO – johtajuuden uudet suunnat -hanketta, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.