Yritysten yhteiskuntavastuu on yhteisen arvon luontia ja kilpailukykyä


Yhteiskuntavastuu nousee yhä useammin esille liike-elämän yhteyksissä. Valitettavan usein se mielletään vain yritystoimintaa rasittavina velvoitteina tai yritystoiminnan voittovaroilla tehtävänä hyväntekeväisyytenä. Oikein oivallettuna yritystoiminnan tarkastelu yhteiskuntavastuun näkökulmista voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa riskien hallintaa ja kehittää yrityksen kilpailukykyä.

Lakien ja kansainvälisten normien noudattamista edellytetään kaikilta yrityksiltä ja niiden noudattamista voidaan pitää lähtökohtana yhteiskuntavastuulle. Tämän lisäksi yritysten on nykyisin otettava huomioon useiden sidosryhmien kasvavat vastuullisuusodotukset. Kuluttajilla, rahoittajilla, yrityksen työntekijöillä ja muilla yhteiskunnan eri toimijoilla on enenevissä määrin odotuksia yritystoiminnan vastuullisuudelle. Yhteiskuntavastuun tarkastelu auttaa yrityksiä tunnistamaan muuttuvan toimintaympäristön odotuksia ja vastaamaan niihin oikein.

Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Kaikki YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat vuoden 2015 lopulla kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG´s) ja Pariisin ilmastokokouksessa saavutettiin historiallinen yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On selvää, että kaikkia yhteiskunnan tasoja tulee koskettamaan kasvava määrä kestävän kehityksen huomioivia säädöksiä ja velvoitteita. Voittajia ovat ne, jotka liikkuvat nopeammin ja pystyvät siten auttamaan muita tarjoamalla tuotteita ja palveluita, joiden avulla muutkin saavuttavat kestävän kehityksen tavoitteiden edellyttämän tason uusien velvoitteiden sitä edellyttäessä.

Ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu tarjoaa hyvän esimerkin, kuinka yhteiskuntavastuun integrointi osaksi liiketoimintastrategiaa tuo yrityksille uusia markkinoita ja kilpailuetua sekä mahdollistaa hyvät liiketoimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Yritykset, jotka lähtivät ensimmäisinä kehittämään vähäpäästöisiä ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia liiketoimintamalleja menestyvät nyt tarjoamalla ratkaisujaan toimijoille, jotka ovat kohdanneet tiukentuneita päästövähennystavoitteita.

EU:n uusi direktiivi vastuullisuusraportoinnista velvoittaa suuryhtiöitä (yli 500 henkilöä työllistävät) raportoimaan vastuullisuudestaan vuodesta 2017 alkaen. Vaikka direktiivi ei velvoitakaan vielä suoraan pk-sektorin yrityksiä, niin suuryhtiöiden velvoite yhdessä rahoitussektorin voimakkaan yhteiskuntavastuu painotuksen kanssa tulee lisäämään yhteiskuntavastuun roolia myös pk-sektorilla.

Yhteiskuntavastuun tarkastelu on hyvä aloittaa yrityksen oman arvoketjun tarkastelusta. Tutkimalla yrityksen toiminnan kaikkia vaiheita ja arvioimalla minkälaista arvoa eri vaiheissa tuotetaan kenellekin, yritys voi tunnistaa miten se sijoittuu yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Yhteiskuntavastuun perimmäinen tavoite on mahdollisimman suuren yhteisen arvon luominen. Parhaita kilpailuetuja ja liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskuntavastuu tarjoaa silloin kun se on integroituna osaksi liiketoimintastrategiaa ja sitä johdetaan yhtä ammattimaisesti, kuin mitä tahansa muuta liiketoiminnan osa-aluetta.

Paras hetki yhteiskuntavastuun aihealueisiin tutustumiselle on nyt. Kestävä kehitys on ihmiskunnan ja yritystoiminnan tulevaisuuden kannalta ainut vaihtoehto ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien osallistumista. Sanotaan, että olemme ensimmäisiä sukupolvia, joilla on tarvittava tilannekuva kestävän kehityksen kriiseistä ja samalla viimeisiä sukupolvia, joilla on mahdollisuus toimia niin että pahimmilta uhkakuvilta vältytään. Nyt on oikea aika toimia vastuullisesti ja tehdä vastuullisesta toiminnasta yritystoiminnan keskeinen voimavara.

Teemu Kalliojärvi

Kirjoittaja on yritysvastuuasiantuntija, joka koordinoi Suomen Talotekniikan yhteiskuntavastuu- ohjelman toteutuksen. Suomen Talotekniikan yhteiskuntavastuuraportti voitti Etelä-Savon kauppakamarin järjestämän Yritysten Yhteiskuntavastuu -kilpailun pääpalkinnon vuonna 2016.

Tutustu YYVA (yhteiskunta- ja yritysvastuu) -koulutusohjelmaan täällä.